سه شنبه 16 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1899نيروهاي مسلح90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1393/05/01325000
1899نيروهاي مسلح90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1393/04/18325000
1899نيروهاي مسلحآمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1389/08/18290000