شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4098نيروهاي مسلح0آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/300
4098نيروهاي مسلح0آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/300
4098نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/308000000
4098نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/09/107800000
4098نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/016900000
4098نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/06/016000000
4098نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/06/017905000
4098نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/05/015000000
4098نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/04/255000000
4098نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/04/256000000
4098نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/05/206200000
4098نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/05/258034000
4098نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/05/016900000
4098نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/04/186900000
4098نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/04/188000000
4098نيروهاي مسلحآمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1392/10/017905000
4098نيروهاي مسلحآمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1388/07/165972000