چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/304360000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/014000000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/013100000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/06/013000000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/203100000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/204000000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/253760000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/203980000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/204360000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/013500000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/013500000
2395نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/04/183500000
2395نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/013800000
2395نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/014200000
2395نيروهاي مسلحآمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1392/07/014360500
2395نيروهاي مسلحآمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1389/06/092200000