چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2396نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/06/012900000
2396نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/04/251140000
2396نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/05/202900000
2396نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/04/182960000
2396نيروهاي مسلحآمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1392/07/053212000
2396نيروهاي مسلحآمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1389/07/061570000