پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
943نيروهاي مسلح0آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/300
943نيروهاي مسلح0آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/300
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/301000000
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/30800000
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/01950000
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/011000000
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/201000000
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/06/01800000
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/20876500
943نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/25800000
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/20609500
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/20988500
943نيروهاي مسلح90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/201000000
943نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/01800000
943نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/18800000
943نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/18950000
943نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/18950000
943نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/01950000
943نيروهاي مسلح85آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/18800000
943نيروهاي مسلحآمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1391/06/01550000
943نيروهاي مسلحآمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1388/07/16450000