پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
939نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 10u/ml1392/03/0510500
939نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 10u/ml1391/09/206500
939نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 10u/ml1390/05/254600