شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
940نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 5u/ml1392/03/059000
940نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 5u/ml1391/09/205700
940نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 5u/ml1390/05/254000