چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
940نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 5u/ml1392/03/059000
940نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 5u/ml1391/09/205700
940نيروهاي مسلحآمپول - اکسي توسين - 5u/ml1390/05/254000