يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/305623000
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/014217500
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/05/013580000
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/06/014800000
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/253580000
1916نيروهاي مسلح85آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/254800000
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/184800000
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/184800000
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/184800000
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/184800000
1916نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/185623000
1916نيروهاي مسلحآمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1392/07/015623000
1916نيروهاي مسلحآمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1389/06/034500000