دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1915نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/302817500
1915نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/012300000
1915نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/05/012000000
1915نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/06/012448500
1915نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/06/012500000
1915نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/04/252000000
1915نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/04/182500000
1915نيروهاي مسلح90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/04/182817500
1915نيروهاي مسلحآمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1389/06/032810000