پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2092نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1392/03/0522000
2092نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1391/09/2013000
2092نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1390/05/269200