يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2092نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1392/03/0522000
2092نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1391/09/2013000
2092نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 4ML1390/05/269200