سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2091نيروهاي مسلح70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1392/03/0120000
2091نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/10/0118000
2091نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/06/0115000
2091نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/02/199700
2091نيروهاي مسلحآمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1390/10/279200