چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2391نيروهاي مسلح90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/09/1332000000
2391نيروهاي مسلح90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/06/0129700000
2391نيروهاي مسلح85آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/06/0132000000
2391نيروهاي مسلح90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/06/0129700000
2391نيروهاي مسلح90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/06/0129700000
2391نيروهاي مسلح85آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/04/1858137000
2391نيروهاي مسلحآمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/05/0558137000
2391نيروهاي مسلحآمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1391/09/1828840000
2391نيروهاي مسلحآمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1390/12/0327500000