يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
928نيروهاي مسلح90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1393/05/0125600
928نيروهاي مسلح50آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1393/04/18300000
928نيروهاي مسلحآمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1391/09/20160000
928نيروهاي مسلحآمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1391/06/26144000
928نيروهاي مسلحآمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1389/09/28115000