چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11759نيروهاي مسلحآمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1392/10/0172367000
11759نيروهاي مسلحآمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1392/05/0571294000