پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2169نيروهاي مسلح70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1393/05/0146000
2169نيروهاي مسلحآمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1392/09/0817000
2169نيروهاي مسلحآمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1392/03/055600
2169نيروهاي مسلحآمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1389/09/2336000
2169نيروهاي مسلحآمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1388/07/1615850