جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
893نيروهاي مسلح70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1393/07/019000
893نيروهاي مسلحآمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1392/09/207200
893نيروهاي مسلحآمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1392/03/055600
893نيروهاي مسلحآمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1391/09/253500
893نيروهاي مسلحآمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1390/07/062700