شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
885نيروهاي مسلحآمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1392/03/0518000
885نيروهاي مسلحآمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1391/09/2513000
885نيروهاي مسلحآمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1391/01/219600
885نيروهاي مسلحآمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1390/05/309200