سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
884نيروهاي مسلحآمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1392/03/0515500
884نيروهاي مسلحآمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1391/09/2511000
884نيروهاي مسلحآمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1391/01/217900
884نيروهاي مسلحآمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Decanoate)1390/05/307500