شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1341نيروهاي مسلح70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1393/11/1560000
1341نيروهاي مسلحآمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1392/03/057600
1341نيروهاي مسلحآمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1391/09/254800
1341نيروهاي مسلحآمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1390/05/263400