سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1600نيروهاي مسلحآمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1392/03/055600
1600نيروهاي مسلحآمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1391/09/253500
1600نيروهاي مسلحآمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1390/05/262300
1600نيروهاي مسلحآمپول - مورفين سولفات - 10mg/ml1388/07/161250