دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
859نيروهاي مسلح90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/09/011400000
859نيروهاي مسلح90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/05/011331500
859نيروهاي مسلح90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/04/181400000
859نيروهاي مسلحآمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1392/07/011595000
859نيروهاي مسلحآمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1391/04/261374000
859نيروهاي مسلحآمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1390/11/05984500
859نيروهاي مسلحآمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1388/07/16170000