يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1591نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1392/03/0520000
1591نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1391/09/2513000
1591نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1391/07/0310000
1591نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1390/05/248000