سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1591نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1392/03/0520000
1591نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1391/09/2513000
1591نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1391/07/0310000
1591نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1390/05/248000