پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
852نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1392/03/0512000
852نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1391/09/257500
852نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1391/07/036000
852نيروهاي مسلحآمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1390/05/224600