دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
839نيروهاي مسلحآمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1392/03/057200
839نيروهاي مسلحآمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1391/09/254500
839نيروهاي مسلحآمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1391/07/033400
839نيروهاي مسلحآمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1390/05/222800
839نيروهاي مسلحآمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1388/07/161250