پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
835نيروهاي مسلح70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1393/11/0130000
835نيروهاي مسلحآمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1392/03/0524000
835نيروهاي مسلحآمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1391/09/2515000
835نيروهاي مسلحآمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1391/07/0313000
835نيروهاي مسلحآمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1390/05/259200