پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
834نيروهاي مسلحآمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1392/03/059000
834نيروهاي مسلحآمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1391/09/255600
834نيروهاي مسلحآمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1390/03/294000