شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1589نيروهاي مسلحآمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1391/10/15165000
1589نيروهاي مسلحآمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1391/07/09144000
1589نيروهاي مسلحآمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1390/11/23110000
1589نيروهاي مسلحآمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1388/07/16117800