سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2161نيروهاي مسلح90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1393/05/0158000
2161نيروهاي مسلح90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1393/05/0158000
2161نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 50mg/ml1392/07/02164500
2161نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 50mg/ml1392/06/01164500
2161نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 50mg/ml1392/07/0180000
2161نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 50mg/ml1392/03/0466000
2161نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 50mg/ml1392/06/0457000
2161نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 50mg/ml1391/02/2749500
2161نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 50mg/ml1390/07/0427000
2161نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 50mg/ml1388/07/167000