دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2388نيروهاي مسلح90آمپول - متوترکسات - 10mg/ml1393/09/01700000
2388نيروهاي مسلح90آمپول - متوترکسات - 10mg/ml1393/05/01426500
2388نيروهاي مسلح85آمپول - متوترکسات - 10mg/ml1393/04/25533000
2388نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 10mg/ml1388/07/164960