يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
828نيروهاي مسلح90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/06/0151000
828نيروهاي مسلح90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/06/0151000
828نيروهاي مسلح90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/05/0148000
828نيروهاي مسلح90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/05/0148000
828نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 5mg/ml1392/05/0561500
828نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 5mg/ml1391/01/1552845
828نيروهاي مسلحآمپول - متوترکسات - 5mg/ml1390/05/1125000