جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
822نيروهاي مسلح70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1393/11/1515500
822نيروهاي مسلحآمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1392/03/0513600
822نيروهاي مسلحآمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1391/09/258500
822نيروهاي مسلحآمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1391/07/037000
822نيروهاي مسلحآمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1390/05/255700
822نيروهاي مسلحآمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1388/07/162450