پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
819نيروهاي مسلحآمپول - متادون - 5mg/ml1392/03/054000
819نيروهاي مسلحآمپول - متادون - 5mg/ml1391/09/252500
819نيروهاي مسلحآمپول - متادون - 5mg/ml1388/07/161250