پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
797نيروهاي مسلحآمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1392/06/2564000
797نيروهاي مسلحآمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1392/05/1564000
797نيروهاي مسلحآمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1388/07/1625400