چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
797نيروهاي مسلحآمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1392/06/2564000
797نيروهاي مسلحآمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1392/05/1564000
797نيروهاي مسلحآمپول - مگلومين آنتي مونات - 300mg/ml 5ML1388/07/1625400