دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
793نيروهاي مسلح70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 500mg/2.5ml1391/07/0190000
793نيروهاي مسلحآمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 500mg/2.5ml1388/07/1640000