چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
790نيروهاي مسلحآمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1392/04/06186000
790نيروهاي مسلحآمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1390/12/1390000