شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1556نيروهاي مسلح70آمپول - آيرون پلي مالتوز - 100mg/ml1393/08/3040000
1556نيروهاي مسلح70آمپول - آيرون پلي مالتوز - 100mg/ml1387/08/0540000
1556نيروهاي مسلحآمپول - آيرون پلي مالتوز - 100mg/ml1388/07/1634000