دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2088نيروهاي مسلح90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/011706500
2088نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/06/011968500
2088نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/06/011066700
2088نيروهاي مسلح90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/05/01827000
2088نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/06/011755000
2088نيروهاي مسلح90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/05/201273000
2088نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/04/251200000
2088نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/04/251200000
2088نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/04/181200000
2088نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/05/011200000
2088نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/04/181200000
2088نيروهاي مسلح70آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/04/184800000
2088نيروهاي مسلحآمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1392/10/034800000
2088نيروهاي مسلحآمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1390/12/152300000