چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9940نيروهاي مسلح70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1392/03/01726000
9940نيروهاي مسلحآمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1391/10/25355000
9940نيروهاي مسلحآمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1390/10/13295000