سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9941نيروهاي مسلحآمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 100ML1392/05/15874000
9941نيروهاي مسلحآمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 100ML1392/03/28784000