چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9939نيروهاي مسلحآمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/04/27880000
9939نيروهاي مسلحآمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1391/10/25320000
9939نيروهاي مسلحآمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1390/10/13260000