جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4757نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1392/06/22572000
4757نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1391/12/05200000
4757نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1391/04/26184000
4757نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1389/02/19178000