شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2141نيروهاي مسلح70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1393/06/01200000
2141نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1392/06/22186000
2141نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/04/2892800
2141نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/01/2677500
2141نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1389/03/1175600
2141نيروهاي مسلحآمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1388/07/1671800