يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
685نيروهاي مسلح70آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/05/011344000
685نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1392/07/011400000