شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16753نيروهاي مسلح90آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1393/04/18900000
16753نيروهاي مسلح90آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1393/04/25900000
16753نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1392/11/01996300
16753نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml (Actorif)1392/07/01585000