شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2666نيروهاي مسلح70آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/09/201680000
2666نيروهاي مسلح90آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/09/10750000
2666نيروهاي مسلح90آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/09/01750000
2666نيروهاي مسلح70آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/07/011692500
2666نيروهاي مسلح90آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/04/18650000
2666نيروهاي مسلح70آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/04/181680000
2666نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/04/10650000
2666نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/04/23650000
2666نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1390/06/27500000