يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2667نيروهاي مسلح60آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1393/08/015040000
2667نيروهاي مسلح90آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1393/05/011190000
2667نيروهاي مسلح60آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1393/04/185040000
2667نيروهاي مسلحآمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1390/07/06450000